Παρασκευή 11 Απριλίου 2014

Νέο καθεστώς ασφάλισης των Ι.Χ. - στη Βουλή το νέο νομοσχέδιο του ΥΠΟΙΚ

Καταργείται η υπουργική απόφαση που προέβλεπε το ειδικό αυτοκόλλητο σήμα

Κατατέθηκε πριν από λίγο στη Βουλή το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών υπό τον τίτλο «πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση της οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις».

Μεταξύ του πλήθους των διατάξεων που αφορούν στη λειτουργία της τραπεζικής αγοράς, της αγοράς των τυχερών παιγνίων κλπ, ξεχωρίζει και διάταξη που επιφέρει σημαντικές αλλαγές στο καθεστώς ασφάλισης των αυτοκινήτων.

Όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση: «Η σύμβαση ανανεώνεται μόνο μετά την καταβολή του αντίστοιχου ασφαλίστρου από τον ασφαλισμένο. Για τον λόγο αυτόν, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις και οι ασφαλισμένοι, θα πρέπει εγκαίρως να προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ήτοι την τυχόν ενημέρωση ότι η ασφαλιστική εταιρεία δεν θα προβεί σε ανανέωση της σύμβασης, τη συμφωνία για τη σύναψη νέας / ανανέωση της παλαιάς σύμβασης, την καταβολή από τον πελάτη και είσπραξη από την ασφαλιστική εταιρεία του ασφαλίστρου, η οποία θα πρέπει επίσης εγκαίρως, να φροντίζει για την αποστολή της βεβαίωσης ασφάλισης προς τον ασφαλισμένο. Το αποδεικτικό έγγραφο για την ύπαρξη σύμβασης υποχρεωτικής ασφάλισης αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία αυτοκινήτου, εναρμονίζεται με τα ισχύοντα και στους άλλους κλάδους ασφάλισης και προς τούτο καταργείται η υπουργική απόφαση που προέβλεπε το ειδικό αυτοκόλλητο σήμα».

Με βάση το σχετικό άρθρο του νομοσχεδίου, οι βασικές αλλαγές που επέρχονται στην ασφάλιση των ΙΧ είναι:
*Η ασφαλιστική κάλυψη αρχίζει μόνο με την καταβολή ολόκληρου του οφειλόμενου ασφαλίστρου στον ασφαλιστή, πριν από την οποία απαγορεύεται η παράδοση του ασφαλιστηρίου στον ασφαλισμένο
*Η ασφαλιστική κάλυψη, αποδεικνύεται έναντι των οργάνων που είναι αρμόδια για την επιβολή των κυρώσεων, με την κατοχή του ασφαλιστηρίου το οποίο αποστέλλει ο ασφαλιστής στον ασφαλισμένο εντός πέντε ημερών από την είσπραξη του ασφαλίστρου
*Σε περίπτωση που γίνει έλεγχος μέσα στο διάστημα των πέντε ημερών, αρκεί η προσκόμιση της απόδειξης πληρωμής του απαιτούμενου ποσού ασφάλισης του οχήματος.
*Η ασφαλιστική επιχείρηση, μπορεί να αντιτάξει τη λήξη της ασφαλιστικής σύμβασης έναντι του ζημιωθέντος τρίτου, μετά την πάροφο 16 ημερών από την επομένη της ημερομηνίας που ορίζεται με το ασφαλιστήριο ότι λήγει η ισχύς της χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ή ενημέρωση του λήπτη της ασφάλισης
*Ανανέωση της ασφαλιστικής σύμβασης, επιτρέπεται μόνο μετά την εμπρόθεσμη καταβολή του ασφαλίστρου της επομένης ασφαλιστικής περιόδου, το αργότερο έως την λήξη της ισχύουσας ασφαλιστικής σύμβασης
*Η ασφαλιστική επιχείρηση ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο το κέντρο πληροφοριών για την έναρξη και τη διάρκεια ισχύος κάθε νέας ασφαλιστικής σύμβασης και κάθε ανανέωση αυτής.
*Ο χρόνος πληρωμής που αναφέρει η προσφορά αποζημίωσης, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις 10 ημέρες από την προσφορά. Αν συμφωνηθεί αυτούσια αποκατάσταση της ζημιάς, ο χρόνος αυτός δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 20 ημέρες από τη συμφωνία.

Σύμφωνα με τους συντάκτες της εισηγητικής έκθεσης, «θα παρέχεται κάλυψη προς τον τρίτο ζημιωθέντα για 16 ημέρες μετά την επομένη της ημερομηνίας κατά την οποία λήγει η ισχύς της σύμβασης. Μεταξύ των σημαντικών αλλαγών, είναι και η ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο του κέντρου πληροφοριών για την έναρξη και τη διάρκεια ισχύος κάθε ασφαλιστικής σύμβασης.

Με το εν λόγω νομοσχέδιο, ενσωματώνεται επίσης στην εθνική νομοθεσία οδηγία η οποία συμπληρώνει το ρυθμιστικό και εποπτικό πλαίσιο λειτουργίας των ιδρυμάτων που δραστηριοποιούνται στον τραπεζικό τομέα και τις κεφαλαιαγορές. Αποσαφηνίζονται κανόνες εποπτείας και λειτουργίας τραπεζών και υποκαταστημάτων στην Ελλάδα, όροι συνεργασίας των ελληνικών εποπτικών αρχών με τις ομόλογες αρχές άλλων κρατών κ.ά. Με το νομοσχέδιο (άρθρα 121 έως 135) ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν τα αποθέματα ασφαλείας των τραπεζών.

Τα πιστωτικά ιδρύματα και οι σχετικές επιχειρήσεις επενδύσεων, πρέπει να τηρούν, επιπρόσθετα στις άλλες απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων, απόθεμα ασφαλείας διατήρησης κεφαλαίου και αντικυκλικό κεφαλαιακό απόθεμα ασφαλείας ώστε να διασφαλίζεται ότι συγκεντρώνουν επαρκή κεφαλαιακή βάση σε περιόδους οικονομικής ανάπτυξης για να αντέχουν ζημιές σε περιόδους ακραίων καταστάσεων (σ.σ ουσιαστικά ενσωματώνονται στο εθνικό δίκαιο οι κανόνες της Βασιλείας ΙΙΙ).

Με το δεύτερο μέρος του νομοσχεδίου, επέρχονται αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας της αγοράς τυχερών παιγνίων, της ασφαλιστικής αγοράς όπως επίσης και των αστικών συνεταιρισμών. Επίσης, ενσωματώνονται διατάξεις για το πλαίσιο λειτουργίας της «Παράκτιο Αττικό Μέτωπο ΑΕ».

Δείτε ΕΔΩ ολόκληρο το σχέδιο νόμου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου